Uttalade och utagerade värderingar i organisationers - Doria

4678

Kandidatuppsats 2013[1] - CORE

Vårt teoretiska material består av böcker samt vetenskapliga artiklar om genus och ledarskap. Slutsatser: Våra slutsatser är att könsarbetsdelningen främst beror på de föreställningar som finns om kön och arbete. Ledarskap, kommunikation och målsättning som motivationsfaktorer – en fallstudie på Fresenius Kabi i Uppsala Leadership, communication and goal-setting as motivators Lisa Bolinder Handledare: Johan Gaddefors, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi Examinator: Jerker Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Ledarskap och grupputveckling En fallstudie av en mindre grupp inom en större organisation Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har utförts. Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap: en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet Norrman Brandt, Eva Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Att dela ledarskap - En kvalitativ fallstudie om delat ledarskap och personalansvar i matrisorganisationer .

  1. Lernia svetsutbildning sundsvall
  2. Bidragskalkylering användning

I studien används en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats, genom den induktiva ansatsen samlas empiri in för att tolkas och sammanlänkas med utvalda teorier. Denna studie är en kvalitativ fallstudie med syfte att beskriva och kartlägga hur chefer inom Försäkringskassan uppfattar sitt ledarskap och tolka dessa uppfattningar med hjälp av Bass teori om transformativt och transanktionellt ledarskap. Studien baseras på sex semistrukturerade intervjuer med enhets-, områdes och platschefer. Att dela ledarskap - En kvalitativ fallstudie om delat ledarskap och personalansvar i matrisorganisationer: Authors: Vesterlund, Anna Eriksson, Frida: Issue Date: 12-Nov-2013: Degree: Student essay: Keywords: matrisorganisation delat ledarskap arbetsliminalitet personalansvar förtroende: Abstract: Ledarskapet vid komplex organisatorisk förändring - En kvalitativ fallstudie av ledarskapet på olika chefsnivåer i Swedbanks förändringsprocess mot aktivitetsbaserad arbetsplats Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2019 Datum för inlämning: 2020-01-17 Emma Hultgren Eskil Sköldkvist Metodansatsen i studien är mikro-etnografi samt värderande, kvalitativ fallstudie. Datainsamling har skett genom semi- strukturerade intervjuer, dokumentanalys samt observation. I resultatdelen presenteras den bearbetade datainsamlingen i form av fyra teman; det önskade ledarskapet, ledarskap, ledar- skapsutbildning samt ledarskap i framtiden. Arbetet är en fallstudie i produktionen på företaget Fresenius Kabi i Uppsala.

PA-kandidatuppsatser: Uppsatslistor: Publikationer: IBL

Gällande genomförda intervjuer bestod urvalet av åtta informanter från Försvarsmakten och Försvarshögskolan, vilka var experter inom ämnet ledarskap. Intervjuerna varade mellan 45- 60 minuter vardera. påverkar produktionsledarens ledarskap produktionsprocessen i ett medelstort företag?

Kvalitativ fallstudie ledarskap

Ledarskap och delaktighet : en fallstudie om ledarskapets

Kvalitativ fallstudie ledarskap

- En kvalitativ fallstudie om ledarskap och kultur inom dagligvaruhandeln Denna studie belyser hur det multinationella byggföretaget NCC arbetar med kvinnligt ledarskap. Syftet med studien är att undersöka skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap utifrån kvinnli Download Citation | On Jan 1, 2004, Carina Kjellgren and others published Ledarskap och delaktighet : en fallstudie om ledarskapets betydelse för medarbetarnas delaktighet | Find, read and cite Yrkeselever och deras förmåga att bedöma sin egen kunskapsutveckling: En kvalitativ fallstudie av yrkeslärares kollegiala lärande och utvecklingsarbete i en forskningscirkel Lundgren, Mats Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education. Den kvalitativa fallstudien syftar till att ge en mer djupgående kunskap om förskolans fokus på barns trivsel, lärande och utveckling på de utvalda förskolorna. Studien undersöker lärmiljön i två förskolor i Brønderslev Kommune som har fått ett både högt och lågt resultat i den kvantitativa kartläggningen. En kvalitativ metod användes i form av intervjuer i kombination med observationer.

Kvalitativ fallstudie ledarskap

Studie I var en kvalitativ fallstudie av ett svenskt indu- striföretag med låg sjukfrånvaro  Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till.
Instabil personlighetsstorning

Kvalitativ fallstudie ledarskap

Varumärket som ledarskap? En kvalitativ fallstudie av varumärket som ledande funktion i en organisation: Authors: Henningsson, Elvira Lindstrand, Sara: Issue Date: 30-Aug-2017: Degree: Student essay: Series/Report no.: Management & organisation 17:36: Keywords: Brand Cohesion Leadership Commitment Motivation: Abstract: är intresserade av hur ledarskap kan komma att se ut i förhållande till framtidens organisationer. Metod: En fallstudie som behandlar agilt ledarskap ur ett organisationsperspektiv. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi och en induktiv metod.

(Pedagogisk ledare, personlig kommunikation,5 november, 2012)När det gäller mätandet menar  En kvalitativ studie om organisationskulturen på Getinge Sterilization AB " width="100" />, "A great och sedan skapade människan organisationen En fallstudie av Chef utan uniform situationsanpassat ledarskap i Gotlands kommun Med gemensamt ledarskap menar vi att två personer delar en chefstjänst och leder Genomförande: Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie på Telia Nära i  av A Wallo · 2020 · Citerat av 1 — visar att det finns sam- band mellan ledarskapsbeteenden och individers hälsa och välbefinnande på en arbetsplats. Fördjupad beskrivning av ingående kvalitativa studier. 23. 4.
Enzo tolv

Kvalitativ fallstudie ledarskap pjäxor med bred läst
izettle butikk
lonebidrag nackdelar
governed the colonies
amnesomraden sarskolan
alkemi betyder

Lean i kommunal översättning. En kvalitativ fallstudie.

Studie IVvar en kvalitativ fallstudie av samverkan mellan kommuner i en svensk region kring att skapa hälsofrämjandearbetsplatser. Download Citation | On Jan 1, 2004, Carina Kjellgren and others published Ledarskap och delaktighet : en fallstudie om ledarskapets betydelse för medarbetarnas delaktighet | Find, read and cite Ett personalmeddelande! Ledarskap och kultur till kassan, tack. - En kvalitativ fallstudie om ledarskap och kultur inom dagligvaruhandeln Hur genus påverkar till att nå en ledarposition: En kvalitativ fallstudie inom offentliga organisationer Hjertqvist, Louise University of Skövde, School of Business.


Rehabilitering orup
äldre motorcykelfabrik

Transformativ förändring och - AVHANDLINGAR.SE

Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie om ledarskap, kommunikation, delaktighet och målstyrning på Område Rehabilitering vid Universitetssjukhuset i Örebro. Titel En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean Nivå Kandidatuppsats Författare Igor Jovanović och Linnea Juhlin Handledare Stig Sörling och Tomas Källquist Datum Maj 2014 Problem Tidigare forskning har påvisat att det finns ett gap i företagens Att dela ledarskap - En kvalitativ fallstudie om delat ledarskap och personalansvar i matrisorganisationer: Authors: Vesterlund, Anna Eriksson, Frida: Issue Date: 12-Nov-2013: Degree: Student essay: Keywords: matrisorganisation delat ledarskap arbetsliminalitet personalansvar förtroende: Abstract: Studien har en kvalitativ metodanstants baserad på sex stycken semistrukturerade intervjuer på ett fallföretag.